Yıllık Ödevleri Değerlendirme

……………………………………………………………………………
DERSİN ADI ……………………………………………………………………………
ÖĞRENCİNİN   ADI SOYADI ……………………………………………………………………………
SINIF VE ŞUBESİ …………………………………………………………………………..
NO …………………………………………………………………………..
ÖDEVİN KONUSU …………………………………………………………………………..
ÖDEVİN VERİLDİĞİ TARİH …………………………………………………………………………..
TESLİM TARİHİ Nisan Ayının İkinci Haftası;

ÖDEVLERİMİZİ NASIL HAZIRLAMALIYIZ?

İÇERİK

1. AMAÇLARIMIZ

2. ÖDEVLERDE ARANILAN NİTELİKLER

3. ANLATIM YÖNTEMLERİ

4. SAYFA SAYISI

5. SUNUŞ TEKNİKLERİ

6. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. AMAÇLARIMIZ

a. Özenle ödev yapma ve zamanında teslim alışkanlığı kazanmak,

b. Plan yapma, bilgi ve becerimizi geliştirmek,

c. Gerekli bilgi, belge araç,gereç ve malzemeyi toplayarak bunları amacımıza uygun kullanabilmek,

d. Kaynak tarama ve araştırma yeteneğini geliştirmek, yararlanılan kaynakların adı, yazar, basımevi, basım yılı veya yararlanılan kişi hakkında bilgi vermek,

e. Hazırlanan ödevin, kendimizi geliştirmek için bizzat yapması gereken bir görev olduğunun bilincinde olmak,

f. İletişim kurabilme, kaynaklardan yararlanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirmek,

g. Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek,

h. Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazanmak,

i. Birlikte çalışmak davranışı kazanmak,

j. Düşünme gücünü geliştirmek,

k. Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak,

l. Gözlem, deney ve yeni buluşlarla çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak,

m. Dayanışmanın ve başarının hazzını tatma duygusu kazanmak,

n. ……………… dersini sevdirmek, ders ile ilgili bilgiyi kullanabileceğini fark etmesini sağlamak, o alanda kendisini geliştirmek için istek duymak,

2. ÖDEVLERDE ARANILAN NİTELİKLER

Ödev; plan yapma, araştırma, yazma ve sunuş aşamalarından oluşur. Her aşamada öğretmenin görüş ve önerileri alınabilir.

a. Temiz ve düzenli olmalı,

b. Konu ile ilgili çok sayıda kaynak araştırılmalı,

c. Kendi sorumluluğumuz ile hazırlanmalı,

d. Yazı düzenine özen gösterilmeli,

e. Dilbilgisi kurallarına uyulmalı,

f. İmla kurallarına uyulmalı,

g. Ödevlerde şu bölümler bulunmalı

i. Kapak

ii. İçindekiler ( Ayrı bir sayfa olarak konu başlıkları verilmeli)

iii. Konu ile ilgili yapılan çalışma, rapor ( Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı)

iv. Kaynakça ( Kitap adı, yazar adı* basımevi adı, basım yılı belirtilerek ayrı bir sayfa olarak sunulmalı)

v. Ekler ( Taranılan kaynaklardan alınan fotokopiler, derlemeler, fotoğraf ve resim gibi belgeler numaralandırılmalı ve çalışma içinde aynı numara belirtilmeli)

3. YÖNTEMLER

a. Düz yazı

b. Makale

c. Mektup

d. Öykü

e. Oyun, piyes

f. Soru, cevap

g. Şiir

h. Afiş.

Bu yöntemlerden bir yada birkaçı bir arada kullanılabilir.

4. SAYFA SAYISI

a. Rapor yada çalışma metni en fazla 15 sayfadır.

b. Kapak, kaynakça, ekleri bu sayfa sayısına dahil değildir.

c. El yazısı yada daktilo, bilgisayar ile yazılabilir.

5. ÖDEVİN SUNULMASI

a. Öğretmen gerekli görürse ödevi tartışmaya açabilir.

b. Okulda yada topluma açık yerlerde sergileyebilir.

c. Sergilenen ÖDEVLERE okul yönetimi tarafından ödüllendirilebilir.

d. Ödevler, öğrenciler tarafından sınıfa sunulabilir veya uygulaması yapılabilir. Sunuş tekniği de değerlendirilecektir.

6. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ

ALINAN PUAN

1 ÖZENLE YAPILMASI, TERTİP, DÜZEN, TEMİZLİK VE SUNUŞ TEKNİĞİ 5
2 KAYNAK ARAŞTIRMA VE İLETİŞİM KURABİLME YETENEĞİ 5
3 KENDİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖDEVİ BİZZAT YAPMA ÇABASI 10
4 DİLBİLGİSİ VE YAZIM KURALLARINA UYGUNLUK 5
5 ÖDEVİN DOĞRULUK VE KULLANILABİLİRLİK DERECESİ 5
6 ÖDEVİN SINIF VEYA LABORATUVARDA SUNULMASI 20
7 ÖDEVİ HAZIRLARKEN ÖĞRETMENİ İLE DİYALOG KURMASI

1.KONTROL(Aralık Ayının 1. Haftası)

2.KONTROL(Şubat Ayının Son Haftası)

3.KONTROL(Mart Ayının 2. Haftası)

30
8 ÖDEV İÇİN GEREKLİ BİLGİ, DOKÜMAN VE ARAÇ GEREÇ KULLANIMI VE KAPAK, İÇİNDEKİLER, KAYNAKÇA, EKLERİN BULUNMASI 10
9 ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ 10
TOPLAM 100

1. KONTROL TARİHİ:

2.KONTROL TARİHİ :

3. KONTROL TARİHİ:

SUNUM TARİHİ        :